IV Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego województwa opolskiego

13 czerwca
W dniu 13 czerwca 2016 r w Opolu w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego obradowała IV Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego województwa opolskiego.                                 Obrady prowadził Przewodniczący WRDS – Marszałek Województwa Andrzej Buła. Tematyka spotkania to przede wszystkim sprawozdania z prac Zespołów problemowych Rady, posiedzenia których odbyły się między III a IV posiedzeniem Rady, sprawy organizacyjne WRDS, wypracowane stanowiska przez Zespoły problemowe itp. Dominującym tematem posiedzenia Rady była sprawa poszerzenia granic administracyjnych miasta Opola kosztem integralności 5 gmin (Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa). Po wysłuchaniu stron i przedstawionych prezentacjach ujmujących wszystkie aspekty sprawy i dodatkowych zapytań i wątpliwości WRDS większością  reprezentującą w radzie stronę Samorządową i związkową przyjęła opinię negatywną w sprawie przy zdaniu odrębnym strony rządowej i pracodawców.                       

Przyczyną takiego stanowiska było nieposzanowanie opinii referendalnej mieszkańców tych gmin, niejasności w rozliczeniu przejmowanej infrastruktury, brak dialogu pomiędzy stronami na etapie wstępnym, nie poszanowanie uczestników Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ( brak na posiedzeniu WRDS Prezydenta Opola czy jego zastępcy).
                      

Zapoznano się z informacją i stanowiskiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Zarządu Regionu w Opolu o aktualnej sytuacji w środowisku pielęgniarek, położnych i innych służb działających w zakresie ochrony zdrowia.
                      

W dalszej części obrad zapoznano się z informacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego Opolszczyzny, stanu i przewidywanych zmian w tym zakresie przy próbie powołania jednej Inspekcji nadzorującej temat zdrowej żywności i bezpieczeństwa żywieniowego mieszkańców Opolszczyzny. Ze względu na toczące się sprawy w tym zakresie na szczeblu ministerialnym Przewodniczący WRDS prosił zainteresowane strony o aktywny udział w toczących się zmianach i bieżące informowanie WRDS o podejmowanych w tym kierunku krokach.
                      

Ze względu na brak tematów w sprawach różnych i wyczerpaniu porządku obrad -  spotkanie zakończono.
 

Henryk Świerc