Obrady V Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

15 września 2015
W dniu 15 września 2016 r w Opolu w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego obradowała V Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego województwa opolskiego z udziałem posłów i senatorów z woj. opolskiego. Obrady prowadził Przewodniczący WRDS – Marszałek Województwa Andrzej Buła.

Tematyka spotkania to przede wszystkim informacja dotycząca projektu ustawy zmieniającego ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 27 lipca 2016 roku skutkującego odebraniem marszałkom województw kompetencji w zakresie WRDS i przekazanie ich do wojewodów. Wszyscy uczestnicy WRDS i zaproszeni goście  wypowiedzieli się negatywnie o proponowanych zmianach i postulowali pozostawienie stanu dotychczasowego jako sprawdzonego, dobrze funkcjonującego z jednoczesnym zabezpieczeniem środków finansowych Urzędowi Marszałkowskiemu na pełne jej funkcjonowanie.

Drugim zagadnieniem jakim zajęła się WRDS to stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Celnicy pl” w Opolu w sprawie utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej i likwidacji Służby Celnej jako odrębnej służby fiskalnej. Po przedstawieniu prezentacji na ten temat przez ZZ Celnicy PL w Opolu – w związku z brakiem projektu ustawy w tym temacie WRDS nie zajął stanowiska w sprawie. Związkowcom zależało na tym by projekt zmian przeprowadzono z szeroka dyskusją na ten temat a nie traktować tej zmiany jako projekt poselski – bez szerszej dyskusji środowisk tym zainteresowanych.

Trzecim tematem spotkania było ponowne omówienie problemu marginalizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. Przedstawiona propozycja stanowiska WRDS w tej sprawie nie uzyskała akceptacji Rady. Temat winien być ponownie rozpracowany i przedstawiony na najbliższej WRDS.

Ze względu na brak tematów w sprawach różnych i wyczerpaniu porządku obrad -  spotkanie zakończono.

Henryk Świerc
Wiceprzewodniczący ZW FZZ w Opolu


Obrady V Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu