PIERWSZE POSIEDZENIE WRDS W KATOWICACH

11 Stycznia 2016

11 stycznia 2016 r. Krzysztof Stefanek – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Śląskiego, wziął udział w pierwszym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). W czasie spotkania w Gmachu Sejmu Śląskiego Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego wręczył powołania nowym członkom Rady. Marszałek na mocy nowej ustawy o dialogu społecznym stał się też organizatorem dialogu społecznego w regionie śląskim. Pierwsze spotkanie zostało poświęcone głównie sprawom organizacyjnym, w tym przyjęciu regulaminu działania nowej Rady i kolejności przewodniczenia nowej WRDS. Zgodnie z ustaleniami przewodniczenie Radzie będzie rotacyjne, a zmiany przewodniczących będą następować corocznie. Pierwszym przewodniczącym śląskiej WRDS został Dominik Kolorz (NSZZ „Solidarność”).

W latach 2002-2015 zadania dialogu społecznego realizowała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego działająca przy wojewodzie śląskim. Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym marszałkowi województwa.

Marszałek Saługa podkreślał, że wspólnie będziemy dążyć do tego, aby województwo śląskie rozwijało się pomyślnie, a sposób prowadzenia dialogu, szukanie kompromisu i porozumienia były wzorcowym przykładem dla innych. Nowo utworzona WRDS poprzez dialog społeczny o najważniejszych, kluczowych dla regionu sprawach będzie wywierać wpływ na rozwój województwa śląskiego.

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele marszałka województwa, wojewody, reprezentanci organizacji pracowników: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także organizacji pracodawców: Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP i Business Centre Club. W spotkaniu brali również udział Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Beata Marynowska (Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach), Grzegorz Wolnik (przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego) i inni samorządowcy.

Nominacje do składu WRDS otrzymali obok Krzysztofa Stefanka Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Śląskiego: Robert Sobota (FZZP PKP), Wojciech Kulej (ZZIT), Marek Pisula (NZZFW).

Z informacji uzyskanych po pierwszym spotkaniu od Krzysztofa Stefanka wynika, że pierwszą sprawą jaką zajmie się na kolejnym posiedzeniu WRDS będzie sytuacja w hutnictwie.


Obejrzyj relację wideo z opinią Wojciecha Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego


Źródło: kadra.org.pl

fot.: slaskie.pl BP Tomasz Żak