Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

12 grudnia 2016
Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego opierało się w największej mierze na dyskusji skoncentrowanej wokół tzw. Konstytucji dla Biznesu, stworzonej i komunikowanej przez wicepremiera Morawieckiego - szefa resortu rozwoju oraz finansów. Znana opinii publicznej „Konstytucja” miałaby opierać się o - domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, założeniu, że „państwo nie łupieżcy”, przyjęcie kanonu interpretacji prawnych działających z zasady na korzyć pracodawcy, odpowiedzialności urzędnika, zasadzie polubownego załatwiania spraw, likwidacji REGON i wielu innych. Wyżej wymieniony filary zmian były prezentowane przez ambasadora tego projektu, czyli wicepremiera Morawieckiego, który był najważniejszym gościem posiedzenia plenarnego. Po zakończeniu prezentacji do głosu doszli przedstawiciele RDS z poszczególnych organizacji. Główne zarzuty odnosiły się do braku konsultacji, czy kwestii braku regulacji relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą.  

Dwa główne elementy zostały poddane największej krytyce, tj. pomysł wprowadzenia instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorców, a także pomysłu utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. W tej sprawie głos zabrała Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Pani Dorota Gardias - „Panie Premierze - uważam, że Pan w ten sposób osłabi Radę Dialogu Społecznego. Właściwymi partnerami w pierwszej kolejności są zawsze organizacje reprezentatywne. Pan tworząc tę komisje chce ominąć reprezentatywnych partnerów, z którymi powinien Pan rozmawiać w pierwszej kolejności. Po drugie, rozumiem, że to Pański resort weźmie na siebie odpowiedzialność za dbałość o prawa pracownicze w ramach dialogu, który zamierza Pan prowadzić w trakcie trwania posiedzeń takiej komisji? Nie można mówić „pracownik to nie tylko koszt”, a następnie wykluczać reprezentatywne organizacje związkowe z rozmów o tym co zrobić, aby przestać konkurować w oparciu o niskie koszty pracy.” - mówiła.  

Podobne głosy dochodziły ze strony innych central, a także organizacji pracodawców, w tym od Przewodniczącego Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jerzego Bartnika. Pan Jarosław Lange z NSZZ „Solidarność” wskazywał, że co prawda Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie została odpowiednio skonsultowana z reprezentatywnymi partnerami społecznymi, jednakże powstał dedykowany dla niej zespół i warto jest wszelkie wątpliwości rozwiewać właśnie w tym miejscu.  
Riposta wicepremiera Morawickiego opierała się na tezie, że pomysł wprowadzenia instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorców to nie jest projekt, za który ministerstwo „będzie umierać”. Stwierdził jednak, że 1 200 000 przedsiębiorców nienależących do reprezentatywnych organizacji pracodawców zasługuje na reprezentacje (mowa tu o pomyśle utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców). Według szefa resortu rozwoju i finansów konsultacje odbyły się w stopniu zadowalającym, a tworzone projekty aktów prawnych dostępne dla wszystkich.  

Następnie przedstawiciele pracodawców i pracowników głosowali w sprawie uchwał, m.in odnośnie zespołu branżowego ds. transportu. Przedstawiono także zarys pracy Rady Dialogu Społecznego na kolejny rok. Plan obejmuje między innymi pracę nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, nową ustawą o zamówieniach publicznych, pracę nad Funduszem Pracy i Funduszem Świadczeń Gwarantowanych.  

Posiedzenie zakończyło się dyskusją o systemie przyznawania środków unijnych, a także procedurą prowadzenia konsultacji z partnerami społecznymi w zakresie projektów ustawy, w tym ustawy dezubekizacyjnej. W tej sprawie głos zabierał Wiceprzewodniczący FZZ, Pan Mariusz Tyl.