Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji w Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego

5 lipca
 5 lipca 2016 roku odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.   Miało ono  charakter dyskusji z udziałem członków Zespołu oraz zaproszonych ekspertów. W roli ekspertów wystąpiły:  Teresa Misiuk –  Lubelski Kurator Oświaty, Ewa Dumkiewicz -  Sprawka – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin, Grażyna Kubuj - Bełz – dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Małgorzata Opidowicz -  doradca zawodowy w Specjalistycznej Paradni  Zawodowej w Lublinie, Iwona Lipiec – doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 5 oraz Dorota Jaworowska -  wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie.  Posiedzenie  poświęcone było  tematyce „Szkolnictwa zawodowego w kontekście modelu kształcenia w Polsce.” Kolejne, poświęcone tej samej tematyce spotkanie SZR zostało zaplanowane na 22 sierpnia 2016 roku.Efektem obu spotkań ma być wypracowanie stanowiska SZR w sprawie szkolnictwa zawodowego w kontekście planowanego modelu kształcenia w Polsce.  

Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego  Forum Związków Zawodowych w SZR - Elżbieta Chodzyńska  i Mirosław Górczyński – zaproponowali  następujące tematy  do treści tego stanowiska:
 
  1. Szczególną uwagę należy zwrócić na  promocję  kształcenia zawodowego w lokalnych i regionalnych społecznościach.  Promocja mogłaby się odbywać  poprzez pokazywanie charakterystycznych dla zawodu "prób pracy". Wzorem niech będą: krakowski Festiwal Zawodów, Lubelska Strefa Zawodów podczas Targów Edukacyjnych, Gimnazjalista na Zawodowym Rozdrożu. Widzimy potrzebę większego zaangażowania środków rządowych i samorządowych  m.in. na organizację stoisk prezentujących "próby pracy".  
  2. Docelowa struktura szkolnictwa powinna zakładać istnienie techników i szkół branżowych. W obu typach szkół pełny cykl kształcenia to 5 lat . Musi zakładać ten sam rodzaj pełnej matury – różnicowanie może skutkować słabym naborem do tego typu szkół  (branżowych) i nadal wybieranie technikum, choć rynek pracy oczekuje przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników fizycznych (absolwentów dzisiejszych zasadniczych  szkół zawodowych)  
  3. Docelowy model współpracy szkół zawodowych z pracodawcami musi zakładać wsparcie finansowe pracodawców, którzy angażują się w proces kształcenia poprzez. Postulat ten jest zgłaszany przez pracodawców od wielu lat:  patrz raport „Funkcjonowanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce”, który powstał  na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest on wynikiem prac badawczych prowadzonych w okresie od sierpnia 2010 r. do lutego 2011 r. wśród: pracowników starostw powiatowych, przedsiębiorców, uczniów publicznych szkół dla młodzieży kształcących w zawodzie oraz ich dyrektorów, a także dyrektorów centrów kształcenia praktycznego (CKP).  
  4. Zgadzając się w pełni ze znaczeniem doradztwa zawodowego w świadomym planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (realizowany aktualnie projekt systemowy POWER Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych) nie można zapominać o grupie ponad 8000 nauczycieli, którzy w ramach poprzedniej perspektywy finansowej uzyskali kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego. Pomysł, który zakłada przekwalifikowanie nauczycieli zagrożonych utratą pracy w systemie oświaty na doradców zawodowych będzie więc marnotrawieniem środków i kapitału ludzkiego. Swoją drogą powinien istnieć w ramach budowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty ustawowy obowiązek zatrudniania doradców zawodowych w szkołach (poziom gimnazjalny szkół powszechnych).  
  5. Obowiązek badania przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem przez nich  ścieżki kształcenia - nie wydaje się możliwy do zrealizowania przez Poradnie. Wydaje się że wprowadzenie do szkół powszechnych na ich poziomie gimnazjalnym doradców zawodowych realizujących podstawy programowe doradztwa edukacyjno-zawodowego (projekt systemowy POWER Efektywne doradztwo  edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych) czyni realizację tego zadania jakim jest diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów - realnym.  
  6. Docelowa struktura szkolnictwa pomija milczeniem szkoły policealne - jaka jest wizja MEN, co do ich przyszłości ? Czy szkoły tego typu będą wygaszane ? Jeśli tak, to jakie są przesłanki tej decyzji ?  
  7. Istnieje pilna potrzeba określenia warunków organizacyjnych (w tym finansowych) dla Kursów Umiejętności Zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla wielu pracodawców oznaczają zbyt długi cykl uzyskiwania  kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez absolwentów. Rynek pracy i związane z nim zapotrzebowanie na kompetencje zmienia się bardzo dynamicznie.  
  8. Istnieje pilna potrzeba na poziomie regionalnym kontynuowania monitoringu ofert pracy realizowanego w ramach Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy przez WUP w Lublinie. Realizowany aktualnie przez wszystkie WUP w kraju Barometr Zawodów bada prognozy zatrudnienia deklarowanego przez pracodawców  w cyklu rocznym - to zbyt długa perspektywa dla dynamicznie zmieniających się lokalnych  i regionalnych rynków pracy. Postulowany monitoring oraz badania w zakresie prognozowania sytuacji na lokalnym (powiatowym) i regionalnym rynku pracy pozwolą budować szkołom adekwatną ofertę edukacyjną  powiązaną z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców. Dodatkowo w przypadku wniosków szkół zawodowych o środki z RPO WL, będą one miały punkt odniesienia do aktualnych badań i analiz. WUP w Lublinie wydaje się być gwarantem jakości i rzetelności takich badań i analiz rynku pracy.  
  9. Efektywne, reagujące na potrzeby rynku pracy, dobrze wyposażone Centra Kształcenia Praktycznego (CKP) są rzeczywiście potrzebne w każdym powiecie? Być może po rozpoznaniu na poziomie lokalnym potrzeb szkoleniowych, uda się ich ilość dostosować do zapotrzebowania.