Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Gdańsku

31 stycznia 2017
W dniu 31.01.2017r. odbyło się pierwsze, w tym roku , posiedzenie plenarne WRDS. Zgodnie z art.49 ust. 6  ustawy  z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego stanowiącym o rocznej kadencji przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego      ( WRDS) nastąpiła zmiana przewodniczącego. Dotychczasowego przewodniczącego, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława  Struka , zastąpił przedstawiciel strony pracowników  Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność ,, Krzysztof Dośla  .  W posiedzeniu WRDS , oprócz stałych członków Rady , uczestniczyli także zaproszeni goście  m.in. Henryka Bochniarz Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego (RDS)   oraz Zbigniew Żurek Szef Zespołu Problemowego d/s Rozwoju  Dialogu Społecznego , którzy w swoich wystąpieniach dokonali  rocznej oceny  działalności RDS  i WRDS , w tym  przede wszystkim , w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego . Wymienieni powyżej stwierdzili również,  że obecnie obowiązująca  ustawa   wymaga   pewnych  zmian legislacyjnych  . Taką możliwość daje przepis art.87 przedmiotowej ustawy ,w myśl którego, cyt . ,, W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Rada Dialogu Społecznego dokonana oceny funkcjonowania przepisów ustawy  oraz przedstawi Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej rekomendacje zmian w zakresie zwiększenia samodzielności organizacyjnej Rady.”

Zaproszeni Goście podkreślali,  że nowelizacja ustawy będzie konsultowana ze wszystkimi   stronami wchodzącymi w skład RDS w tym przez stronę rządową , pracodawców  i  stronę pracowników a także przez  Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego . Propozycja zmian   m.in.  dotyczy :
-  poprawy  finansowania  RDS a szczególnie  WRDS w tym m.in.  odnośnie zwrotu kosztów dojazdów członków WRDS na posiedzenia plenarne lub   spotkania zespołów  roboczych  WRDS
- uściślenia  zasad współpracy RDS z WRDS w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z ustawy , szczególnie w kierunku zwiększenia uprawnień Rady
-  prowadzenia szkoleń dla członków WRDS 
-  promowania działalności RDS  i WRDS w mediach  
-   poprawy   współpracy RDS z WRDS.   


Po wystąpieniach Przewodniczącej  RDS i  Szefa  Zespołu  Zbigniewa Żurka nastąpiła realizacja porządku obrad WRDS .
Tematy posiedzenia  dotyczyły problemów będących w kręgu  zainteresowania strony pracodawców i rządu RP , tj. przedstawiona została , w  formie prelekcji,  informacja odnośnie   stanu realizacji strategii rozwoju województwa , regionalnych programów strategicznych  oraz  zatrudnienia cudzoziemców w woj. pomorskim.    

Na posiedzeniu   przyjęty  został ramowy plan pracy WRDS w rozbiciu na 10 miesięcy 2017 r. Podjęto również uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminie WRDS m.in.  w zakresie zapraszania ekspertów na posiedzenia zespołów roboczych i posiedzeń plenarnych WRDS.
Przedstawione zostały na cały rok 2017  terminy posiedzeń plenarnych WRDS oraz Prezydium WRDS. Przebieg posiedzenia był transmitowany przez  telewizję regionalną. Krótka relacja z  obrad Rady była pokazana  w dniu 31.01.2017r. w Panoramie  Gdańskiej.