Sprawozdanie doraźnego Zespół problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju RDS za okres do 17.02.2017r.

17 lutego 2017
SPRAWOZDANIE Doraźnego Zespół problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rady Dialogu Społecznego za okres do 17.02.2017r. 
 1. Członek zespołu z ramienia FZZ: Roman Michalski, Grzegorz Trefon
 2. Inni eksperci zaangażowani z FZZ: Grzegorz Sikora
 3. Przewodniczący zespołu: Rafał Baniak (Pracodawcy RP)
 4. Daty posiedzeń zespołu wraz z spotkaniami strony pracowników Zespołu:  06-10-2016, 12-10-2016, 20-10-2016, 09-11-2016, 28-11-2016
 5. Liczba posiedzeń: 5
 6. Opis działalności zespołu:
Doraźny Zespół Problemowy problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został utworzony z zamiarem prowadzenia działalności do dnia 31.12.2017 roku. Zespół powstał w odpowiedzi na opóźnione przesłanie do Biura  RDS dokumentu przedmiotowej Strategii przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju do konsultacji. Członkowie doraźnego Zespołu problemowego uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach, w tym w posiedzeniach strony pracowników. 

W czasie kilku pierwszych spotkań roboczych i pracy między posiedzeniami członkowie reprezentujący FZZ: Roman Michalski, Grzegorz Trefon zaproponowali wstępny tekst stanowiska strony społecznej (opinia strony pracowników: FZZ, OPZZ, NSZZ „Solidarność), a także podjęliśmy się dyskusji z przedstawicielami strony pracodawców. Przy opracowaniu tekstu stanowiska strony pracowników, to tekst roboczy był parokrotnie rozesłany celem uzyskania uwag i opinii od członków Prezydium FZZ.  Przy przygotowaniu opinii strony pracowniczej wykorzystane zostały wszystkie dostępne materiały i opinie dostarczone wcześniej przez organizacje członkowskie FZZ, które włączono do dyskusji   z pozostałymi członkami Zespołu. Strona pracowników przygotowała jako pierwsza swój tekst stanowiska, po czym został on przekazany do Przewodniczącego zespołu doraźnego. Tekst stanowiska został omówiony ze stroną pracodawców, którzy następnie przedstawili własny tekst stanowiska strony pracodawców. Opinie pracodawców zostały również analogicznie omówione ze stroną pracowników RDS.

Praktykom przyjętą przez stronę pracowników w Zespole była organizacja własnych spotkań poprzedzających spotkania ze stroną pracodawców, a także następujących zaraz po spotkaniu całego Zespołu problemowego RDS. Taka organizacja pracy pozwoliła na bieżąco odnosić do wszystkich kwestii i zachować inicjatywę oraz zdolność do merytorycznego odniesienia się do wielu kwestii merytorycznych. Spotkanie Zespołu doraźnego ds. Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w dniu 28 listopada 2016r. o godz. 11:00 poprzedziło spotkanie strony pracowników, na którym została podjęta decyzja aby nie przyjmować propozycji wspólnego stanowiska strony pracowników i pracodawców w wersji, którą przygotowała Strona pracodawców po wcześniejszej dyskusji na posiedzeniu Zespołu.

Materiał przygotowany przez pracodawców zawierał wiele odniesień, które nie mogą być zaakceptowane przez stronę pracowników mimo, że w wielu punktach znaleźliśmy podobne zdanie dotyczące Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument, który miał być kompromisem był tak ogólny, że przestał być zrozumiały dla odbiorcy, a także pomijał wiele elementów przygotowanych w stanowisku pracowników. W związku z powyższym zdecydowano, że zostanie przedłożone w piśmie do Ministra Rozwoju opinia strony pracowników i strony pracodawców. Na tym spotkaniu zadecydowano, że każda z organizacji wchodzących w skład RDS przygotuje swoje propozycje obszarów tematycznych dotyczących SOR, które miałyby zostać omówione w pracach Zespołu na kolejnych spotkaniach. Strona pracowników po dyskusji zaproponowała na wstępie ujęcie następujących obszarów tematycznych dotyczących SOR:
 1. Dialog społeczny i układy zbiorowe pracy. 
 2. Kształcenie ustawiczne i zawodowe. 
 3. Polityka przemysłowa. 
 4. Inwestycje oraz nakłady na B+R. 
 5. Wzrost zamożności Polaków i walka z ubóstwem. 
Stanowiska stron wraz z propozycjami tematyki po decyzji Przewodniczącej i Prezydium RDS zostały skierowane do Ministerstwa Rozwoju.
Grzegorz Trefon
Roman Michalski